ГО "Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги"

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МІСЦЕ НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ В ПАЛІАТИВНІЙ ДОПОМОЗІ», ПРИСВЯЧЕНИЙ ВСЕСВІТНЬОМУ ДНЮ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ

ОРГАНІЗАТОРИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДП «КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ МОЗ УКРАЇНИ»
ДВНЗ «НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМ. П.Л.ШУПИКА»
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА ЛІГА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ»
ПВНЗ «КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УАНМ»
ВГО «АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ З НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ»

СПІВОРГАНІЗАТОРИ
БО «КАРІТАС АВСТРІЯ», БО «КАРІТАС ВІДЕНЬ», ЕВРОКОМІСІЯ ТА ХОБВ “СОЦІАЛЬНА СЛУЖБА ДОПОМОГИ”

Фінансова підтримка:
Ця конференція частково фінансується Європейським Союзом в рамках проекту «Рука допомоги» – догляд на завершальному етапі життя за невиліковно хворими та похилими людьми, які залишились без опіки в Молдові та в Україні». Номер гранту ЕС MIGR/ 2010 / 257-985.

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Оргкомітет міжнародної конференції «МІСЦЕ НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ В ПАЛІАТИВНІЙ ДОПОМОЗІ», присвяченої Всесвітньому дню паліативної та хоспісної допомоги, яка відбудеться 10-11 жовтня 2013 року, має честь запросити Вас взяти участь у її роботі. Ми будемо раді вітати Вас у конференц-залі ДВНЗ «Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика». Там створені всі умови для ефективного проведення пленарних і секційних засідань, круглих столів, виставок.
Мета конференції – обговорити актуальні питання комплементарної, альтернативної (народної) (НіНМ) медицини в клінічній практиці в паліативній та хоспісній допомозі.
З найкращіми побажаннями –
оргкомітет.
Наукова программа конференції:
1. Світовий досвід застосування методів комплементарної, альтернативної (народної) медицини в клінічній практиці в паліативній та хоспісній допомозі.
2. Міжнародний та український досвід розвитку паліативної та хоспісної допомоги.
3. Духовні аспекти паліативної допомоги.
4. Досвід реалізації проекту «Рука допомоги», догляд на завершальному етапі життя за невиліковно хворими та особами похилого віку, що залишилися без опіки в Молдові та Україні. MIGR/ 2010 / 257-985 («Bridge the gap»- End of life-care for terminally ill and elderly people left behind in Moldova and Ukraine.
5. Комплементарна, альтернативна (народна) медицина і здоровий спосіб життя – запорука довголіття та їх реалізація в державних національних програмах.
6. Організаційно-технологічні та методичні аспекти роботи закладів паліативної і хоспісної допомоги та кабінетів НіНМ в медичних закладах, установах різної форми власності.
7. Науково-методичне забезпечення паліативної та хоспісної допомоги, та комплементарної, альтернативної (народна) медицини в Україні і у світі
8. НіНМ в комплексній, превентивній терапії і медичній реабілітації хворих на етапі паліативної і хоспісної допомоги. Інтегрування народної і нетрадиційної медицини в паліативну допомогу.
9. Актуальні питання та перспективи громадських асоціацій.
10. Сучасні аспекти застосування методів НіНМ, фізіотерапевтичних та реабілітаційних методів у лікуванні хворих.
11. Нові напрямки в розробці та застосуванні медикаментозних і немедикоментозних методів лікування.
12. Майстер-класи:
• Контроль хронічного больового синдрому
• Аюрведа.
• Біоенергоінформаційна медицина.
• Гомеопатія.
• Антропософська медицина.
• Ароматерапія.
• Традиційна китайська медицина.
• Фітотерапія.
• Мануальна терапія.
• Краніо-сакральна терапія.
• Акупунктура, рефлексотерапія.
• Масаж
• Цигун-терапія.

ФОРМИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
усна доповідь
презентація стенда
вільний слухач
майстер-клас
публікація тез

Матеріали конференції будуть надруковані на сторінках фахового науково-практичного журналу «Фітотерапія. Часопис».
Умови публікації:
1. Статті повинні мати рекомендації до друку з підписом керівника установи та експертний висновок про можливість відкритої публікації, завірений печаткою. Під текстом статті обов’язкові: підписи всіх авторів, а також інформація про них – місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові із зазначенням адреси, телефону, e-mail автора, з яким можна вести листування.
2. Обсяг статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме не повинен перевищувати 10 сторінок.
3. Статтю належить друкувати українською мовою на одному боці аркуша формату А-4, із розміщенням 1800-2000 друкованих знаків на сторінці (поля: верхнє і нижнє – 2.5 см., ліве – 3 см., праве – 1.5 см., шрифт Times New Roman 14 пт, через 1.5 інтервала). Надсилати необхідно 2 примірники, та електронний варіант на CD у форматах *.doc, *.docx, *.rtf. Рисунки слід готувати у форматах JPG, TIF, CDR, надсилати роздрукованими у двох примірниках, а також у вигляді окремого графічного файла. При скануванні слід забезпечити роздільну здатність зображення 300 dpi. На звороті кожної ілюстрації необхідно вказати її номер, прізвище авторів і відмітки «Верх», «Низ». У підписах до мікрофотографій вказувати збільшення і метод фарбування матеріалу. Фотографії повинні бути контрастними, рисунки – чіткими. Таблиці повинні мати короткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного і того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допускається. Діаграми, графіки бажано створювати у Microsoft Excel. Невеликі за об’ємом ілюстрації можна розміщувати по тексту статті. Для формул, бажано використовувати редактор формул Microsoft Equation.
4. Статті належить писати з дотриманням основних вимог ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» за такою схемою:
УДК
НАЗВА РОБОТИ (великими літерами) ініціали і прізвища авторів, повна назва установи, резюме українською мовою, ключові слова українською мовою.
Вступ. Постановка проблеми в загальному вигляді, її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх опублікованих досліджень, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, виділення невирішеної частини загальної проблеми, якій присвячена означена робота.
Мета дослідження.
Матеріали і методи дослідження. Викладання об’єкта дослідження і методик, опис яких повинен бути достатнім для розуміння їх доцільності і можливості відтворення. У випадку проведення експериментальних досліджень, слід вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, із завданням тваринам болю, метод евтаназії. Обов’язковим є зазначення методик статистичного аналізу з обґрунтуванням вибору критеріїв достовірності оцінок.
Результати й обговорення. Викладається основний фактичний матеріал, проводиться повне обґрунтування отриманих наукових результатів, висловлення власного судження щодо одержаних результатів, його порівняння з тлумаченням подібних даних, наведених іншими авторами.
Висновки.
Перспективи подальших досліджень. Подається бачення автора перспективності подальших шляхів до розв’язання проблеми, висвітленої у роботі.
Література. Друкується у порядку згадування джерел у квадратних дужках.
Резюме
НАЗВА СТАТТІ (англійською мовою, великими літерами) ініціали і прізвища авторів (англійською мовою), повна назва установи (англійською мовою), резюме (англійською мовою), ключові слова (англійською мовою), резюме (російською мовою), ключові слова (російською мовою).
5. Усі позначення фізичних величин і їх одиниць, цифрові данні клінічних і лабораторних досліджень необхідно подавати відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ) згідно з вимогами групи стандартів ДСТУ 3651-97 «Одиниці фізичних величин». Назви фірм, реактивів і препаратів наводиться в оригінальній транскрипції.
6. У тексті статті при посиланні на публікацію, слід зазначити її номер згідно із списком літератури у квадратних дужках
ТЕЗИ подаються за такою схемою: УДК, Назва роботи (великими літерами), ініціали і прізвища авторів, повна назва установи, короткий вступ, конкретний опис клінічної ситуації, характер проведеного лікування, його наслідків, тощо і висновок щодо доцільності практичного використання набутого досвіду. Перспективи подальших досліджень. Посилання на літературні джерела необов’язкове.
7. Публікація статей і тез платно. Вартість для учасників з України та країн СНД – 100 грн. , іноземцям – 100€ за 1800 знаків (одна сторінка).
8. Оргвнесок для учасників з України та країн СНД – 250 грн., іноземцям – 250€
9. Оплату за статті переказувати на розрахунковий рахунок:
Одержувач платежу:

Гривневий рахунок
Обов’язково вказати
Призначення платежу: Безповоротна фінансова допомога (Членський внесок за участь в Конференції)

ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги».
Філія «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», м. Київ.
МФО 300937, р/р 26004015527207.
Код ЄДРПОУ 37568985.
Обов’язково вказати
Філія «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», м. Київ.

Рахунок в євро
Обов’язково вказати
Призначення платежу: Безповоротна фінансова допомога (Членський внесок за участь в Конференції)

ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги».
Філія «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», м. Київ.
МФО 300937, р/р 26009015527202.
Код ЄДРПОУ 37568985.
Обов’язково вказати
Філія «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», м. Київ.
Матеріали, в яких порушуються принципи біоетики,та які не відповідають зазначеним вище вимогам, публікуватись не будуть.
Анкету учасника, 2 примірника тез, квитанцію про сплату вартості публікації до 10 вересня 2013 року, надішліть, будь ласка, на адресу оргкомітету, або на e-mail:
palliative.conference@gmail.com
Оплата проживання і харчування учасників конференції здійснюються за готівку.

Інформація для учасників
Місце проведення конференції:
Конференц-зал ДВНЗ «Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика», яка розташована за адресою м.Київ, вул. Дорогожицька 9, ст. метро «Дорогожичі».
Контактні телефони: +380503518050 Головаха Марина Олександрівна
+380503178126 Царенко Анатолій Володимирович
+380503522840 Гарник Кирило Володимирович
+380442785012 Секретар Шепетюк Інна Юріївна

Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська.

Регламент:
Доповідь:
– усна – до 15 хв.
– презентація стенда – до 5 хв.
– виступ в обговоренні – до 5 хв.
– майстер-клас – до 30 хв.

Оргкомітет забезпечує мультимедійним проектором.

Адреса для листування:
Оргкомітет міжнародної конференції «МІСЦЕ НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ В ПАЛІАТИВНІЙ ДОПОМОЗІ», ПРИСВЯЧЕНА ВСЕСВІТНЬОМУ ДНЮ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ. ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ», м. Київ, вул. Л.Толстого 9.

Анкета учасника міжнародної конференції «МІСЦЕ НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ В ПАЛІАТИВНІЙ ДОПОМОЗІ», ПРИСВЯЧЕНА ВСЕСВІТНЬОМУ ДНЮ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ

Прізвище ________________________________________________
Ім’я ________________________________________________
По батькові ________________________________________________
Науковий ступінь ________________________________________________
Вчене звання ________________________________________________
Посада ________________________________________________
Назва організації/установи ________________________________________________
________________________________________________
Тема доповіді ________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Співавтори ________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Електронна адреса для переписки ________________________________________________
Контактний телефон ________________________________________________
Форма участі у конференції
 усна доповідь
 презентація стенда
 вільний слухач
 майстер-клас
 публікація

Технічні засоби презентації
 мультимедійний проектор

Дата «____» ____________ 2013 _______________ підпис

Просимо надсилати заповнену анкету на e-mail: palliative.conference@gmail.com
Оргкомітет.

ПРАЙС-ЛИСТ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ.

№ Найменування послуг Одиниця вимірювання Ціна на весь період роботи конференції
(грн.)
1 Організаційний внесок – 2400,00
2 Необладнана виставкова площа 2 кв.м. 1600,00
3 Інформаційні послуги – 1200,00

Leave us a Comment