ГО "Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги"

СТАТТІ ТА ТЕЗИ КОНГРЕСУ БУДУТЬ ОПУБЛІКОВАНІ У МІЖНАРОДНОМУ ЖУРНАЛІ РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА ПАЛІАТИВНА МЕДИЦИНА. Правила публікації у журналі Реабілітація та Паліативна Медицина

Правила подання матеріалу для публікації:

• Структура матеріалу: вступ (стан проблеми за даними літератури не більше 5–7-річної дав- ності); мета, основні завдання та методи дослідження; основна частина (висвітлення статистич- но оброблених результатів дослідження); висновки; перспективи подальшого розвитку у даному напрямку; список літератури, реферати російською, українською та англійською мовами.

• Матеріал повинен супроводжуватись офіційним направленням від установи, в якій він був викона- ний, з візою керівництва (наукового керівника), завіреною круглою печаткою установи, та експертним висновком про можливість у відкритому друку.

• На останній сторінці статті мають бути власні підписи всіх авторів, прізвища, ім’я та по батькові (повністю), поштова адреса установи, номера телефонів (службові), науковий ступінь, звання, посада. Обов’язково контактний телефон автора/ів, з яким/и редакція може спілкуватися з питань, що виникли.

• Авторський текстовий оригінал повинен складатися з одного примірника українською або росій- ською мовою:

– тексту (обсяг оригінальних статей, у тому числі рисунків, списку літератури, рефератів не більше 8 сторінок, оглядів літератури, лекцій, проблемних статей – не більше 12 сторінок; коротких повідомлень, рецензій – не більше 7 сторінок);

– списку літератури (якщо у статті є посилання) не більше 20 джерел, в оглядах – не більше 50),

– таблиць;

– рисунків (не більше 4) і підписів до них.

• До статті додаються реферати українською, російською та англійською мовами з обов’язковими назвами, прізвищами та ініціалами авторів на цих мовах. Обсяг реферату не повинен пере- вищувати 200-250 слів. Обов’язково подаються «ключові слова» (від 3 до 8 слів) у порядку значу- щості, що сприятиме індексації статті у інформаційно-пошукових системах. Реферат є незалежним від статті джерелом інформації. Він має бути зрозумілим окремо від основного тексту статті.

• Реферат до оригінальної статті повинен бути структурованим: а) мета дослідження; б) ма- теріал і методи; в) результати; г) висновки; д) ключові слова. Всі розділи в рефераті мають бути виділені в тексті жирним шрифтом. Для інших статей (огляд, лекція, обмін досвідом тощо) ре- ферат повинен включати короткий виклад основної концепції статті та ключові слова.

• Статті набираються на комп’ютері у програмі Word і подаються роздрукованими та на електронно- му носії. Ілюстрації (діаграми, графіки, схеми) будуються у програмах Word або Exсel і разом із текстовим файлом подаються на електронному носії.

• На першій сторінці обов’язково вказується індекс УДК.

• Список літератури подається після тексту. Автори згадуються за алфавітом – спочатку праці вітчизняних авторів, а також іноземних, опублікованих російською або українською мовами, далі іноземних авторів, а також вітчизняних, опублікованих іноземними мовами. Всі джерела повинні бути пронумеровані.

• Посилання у тексті вказуються цифрами у квадратних дужках і мають відповідати нумерації у спис- ку літератури.

• Скорочення в тексті слів, імен, термінів (крім загальновідомих) не допускається. Абревіатура роз- шифровується після першого згадування та залишається незмінною у всьому тексті.

• Відповідальність за достовірність і оригінальність наданих матеріалів (фактів, цитат, прізвищ, імен, результатів досліджень тощо) покладається на авторів. Статті, оформлені без дотримання правил, не розглядаються і не повертаються авторам.

• Редакція забезпечує рецензування статей, виконує спеціальне і літературне редагування, залишає за собою право скорочувати обсяг статей. Відмова авторам у публікації статей може здійснюватись без пояснення причини і не вважатися негативним висновком щодо наукової та практичної значущості праці. Рукописи статей не повертаються.

 

Редакційна рада міжнародного журналу «Реабілітація та паліативна медицина»

1 comments

Leave us a Comment