ГО "Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги"

19 лютого 2016 року Міністерством Юстиції було зареєстровано нову редакцію Статуту ГО “Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги”

СТАТУТ

Громадської організації “Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги”

(нова редакція)

І. Загальні положення.

1.1.  Громадська організація «Українська ліга розвитку  паліативної та хоспісної допомоги» (надалі Організація) створена за рішенням Установчих зборів Всеукраїнської громадської організації “Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги” (Протокол №1 від 17 грудня 2010 року), у відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», інших нормативно-правових актів та цього статуту.

1.2.   Організація є добровільним громадським об’єднанням, заснованим на індивідуальному членстві, створеним на основі єдності інтересів, для спільної реалізації мети, завдань Організації, визначеної цим Статутом.

1.3.   Організація створена і діє на основі добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності, та вільна у виборі напрямків своєї діяльності.

1.4.   Організація створена на невизначений термін.

1.5.   Повне найменування організації:

українською мовою: Громадська організація «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги», англійською: NGO ” Ukrainian palliative and hospice care league”;

скорочена назва українською мовою –«Українська паліативна ліга» та/або “УЛПХ”.

1.6.  Діяльність організації має суспільний характер, що не суперечить її взаємодії з органами державної влади, тісному контакту з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами.

1.7.  Організація може засновувати, вступати, здійснювати співробітництво з міжнародними громадськими (неурядовими) організаціями та міжнародними урядовими організаціями, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, з дотриманням вимог Закону України «Про громадські об’єднання» та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

1.8.     Організація набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації.

1.9.     Організація має круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, емблему, прапор (хоругву), іншу символіку та розпізнавальні знаки, що зареєстровані у  встановленому законом порядку, а також розрахунковий рахунок, рахунки в банках та інші ознаки, що визначені для юридичних осіб чинним законодавством.

1.10.   Організація створена з всеукраїнським статусом.

1.11.   Місцезнаходження Організації:

юридична адреса: вулиця Пимоненка 10-а, кімната № 321, м. Київ, 04050.

 ІІ. Мета та завдання Організації

2.1.  Головною метою діяльності Організації є розвиток
паліативної та хоспісної допомоги, медико-соціальної реабілітації, пропагування продовження тривалості життя, а також захист законних професійних та інших спільних інтересів членів Організації.

2.2.  Завданнями Організації є:

–   сприяння створенню вітчизняної законодавчої бази, щодо доступу до знеболення, паліативної допомоги та медико-соціальної реабілітації;

–   участь у розробці та супроводі регіональних та державних програм, пов’язаних з наданням медичної, соціальної, духовної підтримки невиліковно хворим у термінальній стадії, а також з розвитком медико-соціальної реабілітації. Розробка і пропагування своїх програм;

–   просвітницька діяльність та інформування населення щодо завдань паліативної допомоги;

–   впровадження в систему охорони здоров’я морально-етичних принципів;

–    підтримка діяльності та розвитку відокремлених підрозділів організації;

–    сприяння розвитку волонтерства у сфері паліативної допомоги, медико-соціальної реабілітації;

–     ініціатива щодо створення інституту медичного капеланства;

–     ініціатива щодо проведення наукових досліджень з актуальних питань паліативної допомоги;

–     участь у проведенні, спільно в уповноваженими державними органами управління в галузі охорони здоров’я, соціальної політики, в порядку визначеному законодавством, перевірок по наданню  медичної, соціальної допомоги, медико-соціальної реабілітації;

–     за погодженням з органами місцевої влади, та закладами охорони здоров’я, за рахунок власних коштів і добровільної трудової участі членів Організації надання допомоги невиліковно хворим у термінальній стадії, а також психологічної, духовної та соціальної підтримки членам їх родин, на період хвороби та втрати ними рідного;

–     організація співпраці з громадськими, благодійними, релігійними, волонтерськими організаціями та об’єднання медичних, соціальних працівників, психологів, юристів, науковців,  представників духовенства в питаннях розвитку паліативної та хоспісної допомоги, медико-соціальної реабілітації;

–    участь у формуванні адвокаційних механізмів у сфері паліативної допомоги, медико-соціальної реабілітації.

2.3.    Для досягнення статутної мети та виконання статутних завдань Організація має право:

–    звертатися у порядку визначеному законом до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

–    одержувати у порядку встановленому законодавством публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

–   брати участь у порядку визначеному законодавством у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя, у тому числі у розробці галузевих стандартів;

–   проводити мирні зібрання;

–   брати участь у заходах міжнародних неурядових та урядових організацій з питань охорони здоров’я;

–   сприяти створенню системи обміну науковою та іншою інформацією щодо розвитку паліативної та хоспісної допомоги з відповідними організаціями та установами як в Україні так і за її межами;

–    брати участь у наданні хоспісної допомоги людям, які живуть з ВІЛ та іншими соціально небезпечними захворюваннями;

–   сприяти розробці і реалізації програм з надання паліативної та хоспісної допомоги інкурабельним хворим, які не будуть госпіталізовані в хоспіси;

–   брати участь у створенні школи з підготовки фахівців, волонтерів по догляду за важко хворими на базі існуючих хоспісів та центрів паліативної допомоги в Україні;

–   сприяти покращенню системи медичного, правового та професійного захисту членів Організації;

–   сприяти залученню широкого кола громадян до активної участі в розвитку та функціонуванні паліативної та хоспісної служби;

–   брати участь у залученні волонтерів, добровольців до безоплатної роботи в хоспісах по здійсненню догляду за хворими;

–   підтримувати та створювати сучасні навчально-методичні центри, проводити навчання для підготовки, перепідготовки кадрів, стажування спеціалістів в галузі паліативної допомоги та діяльності хоспісів, медико-соціальної реабілітації та інші;

–   створювати для членів Організації, у порядку визначеному законодавством умови для налагодження зв’язків з міжнародними громадськими організаціями з метою обміну досвідом по організації та роботі хоспісів, з питань охорони здоров’я, соціального захисту, науки, освіти та інших галузей;

–   брати участь  в організації та проведенні, в тому числі для членів Організації, навчальних, інформаційних програм з метою підвищення їх кваліфікаційного рівня тощо;

–   брати участь у реалізації програм та проектів, які спрямовані на поглиблення співробітництва та порозуміння між членами Організації, всебічно підтримувати прогресивні ідеї та наукові досягнення та сприяти впровадженню їх в практику;

–   сприяти організації та функціонуванню банків даних різних проектів, які направлені на розвиток паліативної допомоги та хоспісної служби, соціального захисту та поліпшення становища хворих в суспільстві;

–   брати участь у наданні членам Організації інформаційної та правової підтримки,  фінансувати направлення членів Організації на навчання до навчальних закладів, на курси підвищення кваліфікації, як в Україні так і за кордоном, з метою їх подальшої роботи в системі надання паліативної допомоги;

–    брати участь у видавничих та мульти-медійних проектах, які спрямовані на виконання статутної мети та завдань, сприяти членам Організації в публікації інформаційних, методичних та науково-прикладних матеріалів;

–   сприяти об’єднанню громадян України, їх інтелектуальних, матеріальних та інших ресурсів з метою розвитку паліативної допомоги та хоспісної служби в Україні;

–   бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

–   представляти інтереси Організації в відносинах з громадськими організаціями, міжнародними громадськими (неурядовими) організаціями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими установами, організаціями всіх форм власності з питань діяльності Організації, а також захищати законні інтереси Організації та її членів у державних та громадських органах;

–    вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету та завдання;

–    виступати ініціатором та засновувати нагороди, відзнаки, номінації, інші види заохочень членів громадянського суспільства, профессійних спільнот до суспульно корисної діяльності тощо;

–    засновувати з метою досягнення статутної мети та завдань засоби масової інформації в установленому законодавством порядку;

–    бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону самостійно або через створені Організацією товариство, підприємство;

–   брати участь у порядку визначеному законодавством у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

–   здійснювати, відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законом юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті, завданням Організації та сприяє її досягненню.

ІІІ. Порядок набуття та припинення членства в Організації, права та обов’язки членів Організації.

3.1.    Засновниками Організації є фізичні особи, які ініціювали створення Організації, взяли участь у роботі її Установчих зборів. Повноваження засновника Організації закінчуються після державної реєстрації Організації в установленому законодавством порядку. Засновники набувають статусу члена Організації, мають права і несуть обов’язки, передбачені законодавством і цим Статутом для членів Організації.

3.2.    Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 14-річного віку та активно сприяють виконанню статутних завдань Організації.

3.3.    Прийняття в члени Організації здійснюється відокремленими підрозділами Організації (обласними організаціями, республіканською організацією в АР Крим, організаціями міст Києва та Севастополя) за рішенням Ради відокремленого підрозділу, яке приймається не пізніше ніж через місяць після одержання письмової заяви особи на ім’я голови відокремленого підрозділу. У заяві про прийняття у члени Організації особа, яка бажає стати членом Організації, підтверджує зобов’язання виконувати Статут Організації, а також дає згоду на обробку персональних даних відповідно до мети їх обробки у встановленому законодавством порядку. Рада відокремленого підрозділу має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації.

3.4.    Про рішення Ради відокремленого підрозділу про прийняття або відмову у прийнятті у члени Організації повідомляється письмово особі, яка подала заяву про прийняття у члени Організації, протягом 10 днів з моменту прийняття такого рішення. Членам Організації протягом двох місяців з моменту прийняття видається посвідчення за формою, встановленою Правлінням.

3.5.    Відокремлені підрозділи Організації ведуть реєстри членів Організації та надають Правлінню Організації цю інформацію про членів для формування загального реєстру членів Організації. Порядок обліку членів Організації, надання інформації про них та форма реєстру членів Організації встановлюється Правлінням.

3.6.    Члени Організації мають право:

–     брати участь у статутній діяльності та заходах Організації;

–     брати участь в Зборах відокремленого підрозділу, Загальних Зборах Організації як делегат, обирати і бути обраними до керівних та робочих органів відокремленого підрозділу та Організації;

–    вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів відокремленого підрозділу та Організації;

–     брати участь в обговоренні всіх питань щодо діяльності відокремленого підрозділу та Організації;

–     отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності відокремленого підрозділу та Організації, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;

–    мати доступ до фінансових та інших звітів Організації;

–     добровільно прийняти членство в Організації;

–    отримувати консультації та іншу допомогу, що їх може надати відокремлений підрозділ та Організація;

–   брати участь у проектах та програмах, що укладені в межах повноважень та діяльності відокремленого підрозділу та Організації;

–    надавати відокремленому підрозділу та Організації повноваження на представництво та захист його прав та інтересів;

–    на підставі відповідного доручення представляти інтереси Організації та діяти від її імені.

Членам Організації забороняється здійснювати в межах Організації політичну діяльність, політичну агітацію, створювати будь-які політичні рухи, об’єднання, фракції, групи тощо.

3.7.   Члени Організації зобов’язані:

–      виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов’язані з виконанням статутних завдань Організації;

–      перебувати на обліку в відокремленому підрозділі Організації;

–      брати активну участь у діяльності відокремленого підрозділу та Організації;

–      пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Організації;

–      виконувати вимоги керівних органів Організації, відокремленого підрозділу, в якому член Організації перебуває на обліку, щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною;

–     не допускати дій, що можуть нанести Організації моральну (репутаційну) або матеріальну шкоду;

–     активно сприяти розвитку і вдосконаленню діяльності відокремленого підрозділу та Організації, зміцненню їх авторитету;

–    своєчасно сплачувати вступні та членські внески в порядку і розмірах, що регулюються Положенням про порядок сплати вступних та членських внесків, затвердженого Правлінням Організації.

3.8. Члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації, а Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями її чденів.

3.9. Правління Організації має право приймати рішення про прийняття  осіб, які активно сприяють розбудові Організації, виконанню статутних завдань в Почесні члени Організації, на підставі рекомендацій не менше двох членів Правління Організації. Почесні члени мають право брати участь в Зборах з правом дорадчого голосу.

3.10. Правління Організації має право встановлювати відзнаки, інші види  заохочень для членів Організації та інших осіб, які активно сприяли виконанню статутних завдань Організації.

3.11.    Припинення членства в Організації відбувається на підставі:

–    письмової заяви члена Організації, поданої до відокремленого підрозділу Організації, який приймав рішення про прийняття в члени Організації, з моменту подання заяви;

–     рішення Ради відокремленого підрозділу у випадках, передбачених пунктом 3.12, 3.15 Статуту;

–    рішення Правління про припинення відокремленого підрозділу.

Інформація про припинення членства вноситься до реєстрів членів Організації протягом 10 днів.

3.12.        Членство в Організації припиняється без подання заяви у разі смерті особи, визнання особи недієздатною у встановленому законодавством порядку, набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Організації. У таких випадках Радою відокремленого підрозділу протягом місяця з моменту отримання інформації про настання вказаних обставин приймається рішення про припинення членства в Організації та відповідні відомості вносяться до реєстру членів Організації.

3.13. З дня припинення членства припиняється перебування члена Організації на будь-яких виборних посадах у Організації. Припинення членства, крім випадків пункту 3.12 Статуту, не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів.

3.14. В разі припинення членства в Організації членські, вступні та добровільні внески і пожертвування не повертаються.

3.15. Рада відокремленого підрозділу приймає рішення про виключення з членів Організації в випадках:

–         неодноразового порушення вимог Статуту та документів що регламентують діяльність Організації;

–         неучасті в діяльності Організації без поважних причин протягом року;

–         систематичну (2 та більше разів підряд) несплату членських внесків;

–         вчинення дій або бездіяльності, що завдали значної майнової або немайнової, репутаційної шкоди Організації.

Рішення про виключення з членів Організації може бути оскаржене в порядку, передбаченому розділом VIІІ Статуту.

3.16. У разі припинення членства в Організації добровільно, на підставі поданої заяви, особа має право повторно вступити у члени Організації на загальних підставах відповідно до пунктів 3.3 – 3.7 Статуту Організації.

IV. Керівні органи Організації.

4.1. Керівними органами Організації є:

–       Загальні збори;

–       Правління;

– Наглядова рада;

4.2. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори (Конференція, З’їзд) Організації (надалі Збори), які скликаються Правлінням не рідше ніж один раз на три роки.

4.3. Позачергові Збори Організації можуть бути скликані на вимогу 2/3 відокремлених підрозділів Організації, Наглядової ради, за рішенням Правління або Голови Правління Організації.

4.4. Загальні збори Організації є правомочними, якщо на них присутні більше половини обраних делегатів  Організації.

4.5. Про проведення Зборів Організації відокремлені підрозділи повідомляються Правлінням Організації не пізніше ніж за два тижні до їх скликання. В повідомленні про проведення  Зборів обов’язково зазначається місце, дата, час Їх проведення, порядок денний та квота для відокремлених підрозділів по обранню делегатів.

4.6. Відокремлені підрозділи (в тому числі і члени) Організації мають право, не менш як за 5 днів до дати проведення Зборів надсилати до Правління свої письмові пропозиції щодо порядку денного. Рішення про включення питань до порядку денного приймає Правління.

4.7. До компетенції Зборів Організації належить:

–    затвердження, внесення змін, прийняття нової редакції Статуту Організації;

–     затвердження програм та основних напрямів діяльності Організації;

–     заслуховування звітів статутних органів Організації;

–     ухвалення рішення про саморозпуск або реорганізацію Організації;

–     реалізація права власності на кошти та майно Організації щодо відчуження майна Організації у разі, якщо вартість такого майна перевищує 700 000 (сімсот тисяч) гривень;

–    прийняття рішень про делегування частини повноважень Правлінню, Голові Правління Організації, в тому числі щодо реалізації права власності на кошти та майно Організації;

–    призначення ліквідаційної комісії та її голови;

–     обрання голови та членів Правління Організації;

–     обрання голови та членів Наглядової ради Організації;

–      вирішення інших питань, що стосуються діяльності Організації.

4.8.    Усі рішення, в тому числі обрання керівних органів Організації приймаються відкритим або таємним голосуванням простою більшістю голосів делегатів, присутніх на Зборах.

4.9.    Рішення з питань затвердження, внесення змін, прийняття нової редакції Статуту Організації та щодо саморозпуску або реорганізації Організації, приймаються Зборами, якщо за таке рішення проголосувало не менше 2/3 делегатів, присутніх на них.

4.10.    В період між Зборами керівним органом Організації є Правління, яке обирається в складі Голови, першого заступника, заступників Голови (не більше 5) та членів Правління (керівники відокремлених підрозділів Організації (обласних організацій, республіканської організації в АР Крим, міст Києва та Севастополя). У виняткових випадках за поданням Голови Правління до складу Правління можуть обиратись інші особи. Строк повноважень голови та членів Правління – 5 років. До складу Правління за посадою входить виконавчий директор.

4.11.    Правління Організації:

–         приймає рішення про скликання Зборів Організації;

–         забезпечує підготовку та проведення Зборів;

–         організовує виконання рішень керівних органів Організації;

–         керує поточною діяльністю Організації;

– реалізує право власності на кошти та майно Організації у разі, якщо вартість такого майна (по одному правочину) не перевищує 700 000 (сімсот тисяч) гривень;

–         розподіляє обов’язки між Головою, першим заступником, заступниками Голови та членами Правління Організації;

–         затверджує  бюджет Організації та звіт про його виконання;

–         ухвалює рішення про виключення з членів Організації у разі припинення відокремленого підрозділу;

–         ухвалює рішення щодо створення та припинення відокремлених підрозділів Організації;

–         засновує та ліквідовує друковані та інші засоби масової інформації, призначає і звільняє їх керівників;

–         веде інформаційну політику;

–         створює Спостережну раду, Етичну комісію, інші комісії, секції, робочі та дорадчі органи Правління, до роботи в яких можуть бути залучені члени Організації, які не є членами Правління, Почесні члени Організації, визначні громадські, культурні тощо діячі, а також незалежні експерти (спеціалісти);

–         здійснює контроль за дотриманням членами Організації вимог Статуту Організації та приймає заходи стосовно порушників цих вимог;

–         організовує, в разі потреби, проведення незалежного аудиту для підтвердження достовірності та повноти річного балансу, бухгалтерської звітності;

–         затверджує Положення про порядок сплати вступних та членських внесків, інші положення, що регламентують діяльність Організації;

–         проводить експертизу запропонованих Організації іншими структурами проектів на предмет відповідності їх законодавству України та Статуту Організації;

–         приймає рішення про створення установ, товариств, підприємств та інших організацій із статусом юридичної особи, у порядку, встановленому чинним законодавством та затверджує їх статути (положення);

–         затверджує зразки круглої печатки зі своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, бланки, емблему, прапор, посвідчення, інші реквізити, символіку та атрибутику Організації;

–         розглядає питання формування та використання коштів Організації;

–         здійснює господарське управління коштами та майном Організації;

–         створює Виконавчу дирекцію Організації;

–         здійснює іншу діяльність в межах наданих  Зборами повноважень.

4.12.      Члени Правління та члени Наглядової ради за посадою є делегатами Зборів Організації.

4.13.     Члени Правління не можуть одночасно обиратися членами Наглядової ради.

4.14.    Засідання Правління Організації проводяться не рідше ніж один раз у півроку, скликаються Головою Правління та правомочні при наявності більшості його членів.

4.15.     Засідання керівних, робочих та дорадчих органів Організації (Правління, Президії, Наглядової ради, комісії, ради, секції тощо), можуть проводитися як за безпосередньої участі членів цих орагів, так і за допомогою Інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм он-лайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає голова відповідного органу та повідомляє не пізніше ніж за 5 днів до визначеної дати проведення засідання членів органу про обрану форму засідання. Будь-яке засідання керівних, робочих та дорадчих органів оформляється протоколом, в якому обов’язково вказується про форму засідання. Якщо засідання відбувається за допомогою Інтернет зв’язку, в протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

4.16.     Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь в голосуванні. Виконуючі обов’язки заступників Голови Правління не мають права голосу на засіданнях Правління (у разі їх призначення Головою Правління). У разі обрання на посаду першого заступника або заступника голови Правління голови відокремленого підрозділу Організації, під час голосування на засіданнях Правління він має один голос.

4.17.      На вимогу більшості членів Правління, Президії, Голови Правління або Наглядової ради можуть скликатися позачергові засідання Правління Організації.

4.18.      Для забезпечення діяльності Організації у період між Зборами та засіданнями Правління створюються Президія як робочий орган Правління, який діє на підставі цього Статуту.

4.19.      Президія вирішує будь-які питання роботи Організації в межах повноважень Голови Правління. Регламент роботи Президії затверджується Правлінням. Для забезпечення роботи Президії створюється Виконавча дирекція.

4.20.     До складу Президії входять:

–         Голова Правління;

–         перший заступник;

–         заступники;

–         виконавчий директор.

4.21.    Головою Президії є Голова Правління Організації.

4.22.    Засідання Президії скликаються Головою Правління по мірі необхідності, але не рідше ніж один раз на місяць, та правомочні за умови присутності на них більше як половини її членів.

4.23.    Рішення Президії Правління приймаються простою більшістю голосів членів Президії які беруть участь в голосуванні та обов’язкові до виконання всіма членами Організації.

4.24.    Голова Правління Організації:

–         є вищою посадовою особою Організації;

–         представляє Організацію у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, окремими фізичними особами, а також у міжнародних зв’язках;

–         робить заяви від імені Організації, які не суперечать Статуту Організації, чинному законодавству України, загальновизнаним принципам та нормам міжнародного права;

–         подає на затвердження Зборів кандидатури першого заступника, заступників Голови Правління, а також призначає виконуючих обов’язків першого застпуника, заступників Голови Правління у разі припинення ними повноважень достроково до їх обрання Зборами;

–         організовує роботу Правління (Президії) та головує на їх засіданнях;

–         видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для виконання членами та штатними працівниками Організації;

–         затверджує штатний розпис Організації, та кошторис витрат на її утримання;

–         визначає умови та порядок оплати праці штатних працівників Організації;

–         має право підпису фінансових документів як перша особа;

–         відкриває та закриває рахунки, в тому числі і валютні, в установах банків та інших фінансово-кредитних установах, укладає відповідні угоди з ними та здійснює фінансові операції;

–         здійснює контроль за діяльністю відокремлених підрозділів та їх керівників;

–         здійснює оперативне управління майном та коштами Організації;

–         без доручення діє від імені Організації;

–         призначає (звільняє) Виконавчого директора Організації, координує та контролює його діяльність, делегує йому частину своїх повноважень;

–         відповідає за збереження печатки, штампів, символіки та іншої атрибутики Організації;

–         визначає обсяги витрат на відрядження особам, які направляються у відрядження для виконання статутних завдань Організації;

–         може здійснювати іншу діяльність у межах додатково наданих йому Зборами або Правлінням Організації повноважень;

–         керує поточною роботою Організації відповідно до рішень Зборів, Правління та Президії Організації.

4.25.    Голова Правління Організації підзвітний Зборам Організації та кожних 5 років звітує про свою роботу.

4.26.    Після закінчення строку повноважень, на який Голова Правління був обраний, він виконує обов’язки як в.о. Голови, до обрання нового.

4.27.    Підставами для дострокового припинення повноважень Голови Правління Організації можуть бути:

–         його письмова заява;

–         тяжка і тривала хвороба – невиконання обов’язків упродовж більше 4 місяців, через хворобу;

–         смерть;

–         завдання рішеннями, діями або бездіяльністю  значної майнової або немайнової шкоди Організації;

–         рішення Зборів.

4.28.     На час відсутності Голови Правління Організації його обов’язки виконує Перший заступник Голови, в разі його відсутності – один із заступників Голови Правління Організації, який призначається Головою виконуючим обов’язки Голови.

4.29.    Виконавча дирекція є виконавчим органом Організації, який утворюється за рішенням Правління для організаційного, правового, інформаційного, фінансово-господарського забезпечення діяльності Організації та її керівних органів, організації виконання їх рішень.

4.30.    Виконавча дирекція підзвітна і підконтрольна Правлінню Організації та Голові Правління.

4.31.     Виконавча дирекція:

– забезпечує діяльність Організації відповідно до її Статуту;

–  організовує виконання рішень керівних органів Організації, а також договорів, угод та контрактів, укладених від імені Організації;

– представляє Організацію та її керівні органи в державних органах, органах місцевого самоврядування, міжнародних організаціях, підприємствах, установах, організаціях;

– збирає, систематизує та аналізує пропозиції членів Організації щодо шляхів розвитку паліативної допомоги в Україні, захисту їх прав та законних інтересів, вносить опрацьовані пропозиції з цих питань для розгляду у відповідних органах влади, інформує членів Організації про стан вирішення цих питань;

– організовує та забезпечує експертизу проектів нормативно-правових актів, що надсилаються органам державної влади для узгодження, готує та надсилає висновки щодо цих проектів відповідним органам влади;

– здійснює моніторинг виконання рішень керівних органів Організації відокремленими підрозділами;

– розробляє проекти рішень керівних органів Організації та готує інші матеріали для їх розгляду на Зборах і засіданнях Правління;

– надає консультативну, методологічну та організаційну допомогу членам Організації у вирішенні питань, що належать до компетенції Організації;

– вивчає та розповсюджує кращий досвід організації надання паліативної допомоги, організовує обмін досвідом роботи, проводить заходи, конгреси, виставки, конференції, семінари тощо з цих питань;

– опрацьовує та готує пропозиції Правлінню про відзначення працівників у сфері паліативної допомоги державними і урядовими, іншими нагородами та відзнаками, надсилає клопотання відповідним органом влади та організаціям;

– залучає на договірних умовах фахівців для виконання відповідних робіт, надання послуг;

– забезпечує ведення діловодства та зберігання документів Організації;

– самостійно здійснює у повному обсязі організаційну і фінансово – господарську діяльність, користується рахунками, печаткою, штампами та символікою Організації; виконавчий директор має право підпису   фінансових документів та договорів Організації;

– готує проекти річного кошторису Організації, забезпечує його виконання та готує звіти про фінансово-господарську діяльність, здійснює організаційне, фінансове та інше забезпечення заходів, що проводяться Організацією;

– вживає заходів для зміцнення матеріально-технічної бази Організації, здійснює в межах, визначених законодавством, управління підприємствами, установами та іншими юридичними особами, засновником яких є Організація, надає послуги від імені Організації відповідно до Статуту;

– від імені Організації виконує функції власника коштів і майна Організації;

– організовує моніторинг діяльності відокремлених підрозділів та перевірки дотримання ними Статуту, фінансової дисципліни, ведення обліку та звітності;

– за рішеннями Зборів та/або Правління виконує інші функції та повноваження.

4.32. Виконавчу дирекцію  очолює виконавчий директор, який за посадою входить до складу Президії та Правління.

4.33. Виконавчий директор призначається та звільняється Головою Правління, виконує свої функціональні обов’язки відповідно до завдань Виконавчої дирекції, визначених  Статутом, та посадової інструкції. З виконавчим директором укладається контракт.

4.34. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації здійснює Наглядова рада, яка обирається Зборами Організації, простою більшістю голосів строком на 5 років і підзвітна лише Зборам. Склад Наглядової ради протягом строку дії її повноважень може бути переобраний. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Наглядову раду, Зборами з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання або переобрання її складу, повноваження членів Наглядової ради автоматично продовжуються до моменту прийняття Зборами рішення про обрання нового складу. Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кількість разів.

4.35. До складу Наглядової ради входить не менше п’яти членів, які обирають голову та секретаря, і які не входять до складу Правління Організації та не перебувають у трудових відносинах з Організацією щодо виконання інших функцій.

До складу Наглядової ради не можуть висуватися та обиратися особи, які мають родинні стосунки з особами, що входять до складу Правління або працюють у Виконавчій дирекції.

4.36. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

– у разі виникнення обставин, які перешкоджають виконанню обов’язків голови або члена Наглядової ради, а також виникнення конфлікту інтересів, про що член Наглядової ради зобов’язаний повідомити Правління протягом місяця або одразу же, якщо це може зашкодити інтересам Організації;

– за письмовою заявою;

– дострокового переобрання складу або члена Наглядової ради.

4.37. Особи, які обрані до складу Наглядової ради не мають права:

-здійснювати дії, що суперечать інтересам Організації;

-отримувати винагороду (прямо чи опосередковано) від юридичних та/або фізичних осіб за вплив на прийняття відповідного рішення Правлінням, Виконавчою дирекцією або за використання конфіденційної інформації Організації.

4.38. Наглядова рада здійснює свою діяльність шляхом проведення засідань, які відбуваються  в міру необхідності, але не рідше 1 разу в рік. Засідання Наглядової ради є правомочними за умови присутності на них більш як половини її членів. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів її присутніх членів. На  засіданнях Наглядової ради ведеться протокол, що підписується головою та секретарем.

4.39. Голова Наглядової ради:

– організує роботу, розподіляє обов’язки між членами Наглядової ради;

– скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та складання висновків щодо звітів про господарську та фінансову діяльність Організації;

– доповідає про результати контролю за фінансово-господарською діяльністю Організації Зборам та подає їм на затвердження висновки щодо звітів про господарську та фінансову діяльність Організації.

Голова Наглядової ради має право брати участь у засіданнях Правління Організації з правом дорадчого голосу.

4.40. Секретар Наглядової ради відповідає за інформаційне, технічне та протокольне забезпечення діяльності Наглядової ради.

4.41. Члени Наглядової ради зобов’язані особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради, Зборів, під час перевірок, які проводяться Наглядовою радою, і не можуть передавати свої повноваження іншому члену Наглядової ради або третій особі. Члени Наглядової ради зобов’язані дотримуватись Політики конфіденційності, яка затверджується Правлінням.

4.42. Наглядова рада:

–         має право вимагати від Правління, Президії, Голови Правління, Виконавчого директора, інших посадових осіб та працівників Організації надання необхідних бухгалтерських та інших документів, письмових та усних пояснень, що стосуються діяльності Організації;

–         вносить пропозиції щодо фінансової діяльності та використання активів Організації;

–         перевіряє правильність ведення обліку та звітності;

–         складає висновки щодо звітів про господарську та фінансову діяльність Організації та подає їх на затвердження Зборів;

–         надає рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та порушень;

–         проводить періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання активів Організації;

–         має право вимагати від Правління та Виконавчої дирекції організації залучення для перевірок незалежних експертів, професіоналів, аудиторів;

–         має право вимагати скликання позачергових Зборів Організації в випадку загрози її інтересам, або виявлення зловживань посадовими особами Організації;

–         виконує рішення та доручення Зборів Організації та звітує про їх виконання.

4.43. Перевірка Організації проводиться Наглядовою радою не рідше 1 разу на рік, за підсумками фінансово-господарської діяльності Організації за рік. Строк проведення перевірки не повинен перевищувати 10 робочих днів.

За підсумками перевірки Організації Наглядова рада складає висновок, в якому має міститися:

–         підтвердження достовірності даних фінансової звітності Організації за відповідний період;

–         інформація про факти порушення нормативно-правових актів України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності (якщо такі виявлено);

–         інформація про інші факти, виявлені під час проведення перевірки.

Складений Наглядовою радою висновок підписується усіма членами Наглядової ради, які брали участь у проведенні перевірки. Член Наглядової ради, який незгоден із певними положеннями висновку Наглядової ради, повинен протягом дня з дати складання висновку викласти у письмовій формі свої зауваження та надати їх голові (секретарю) Наглядової ради. Зауваження, викладені у письмовій формі, є складовою та невід’ємною частиною висновку Наглядової ради. Поширення висновку повинно здійснюватися тільки разом із зауваженнями до нього.

Висновки щодо результатів перевірок повинні бути надані Наглядовою радою Голові Правління протягом 3 днів з моменту їх підписання, але не пізніше як за 7 днів до дати проведення Зборів.

4.44. Особам, які входять до складу Наглядової ради компенсуються витрати, пов’язані із виконанням ними своїх функцій, в тому числі, пов’язані із службовими відрядженнями (добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад, витрати з найму жилого приміщення) в порядку і розмірах, визначених кошторисом.

V. Порядок звітування керівних органів Організації перед її членами.

5.1. Організація діє на принципах прозорості, відкритості та публічності.

5.2. Члени Організації мають вільний доступ на офіційному сайті Організації до інформації про її діяльність, у тому числі про прийняті рішення (згідно з Політикою конфіденційності Організації) та проведені заходи. Обов’язком Організації та її керівних органів є забезпечення такого доступу шляхом публікації звітів, інформаціїї тощо протягом 30 днів після проведених заходів.

5.3. Керівні органи Організації (Правління, Наглядова рада) періодично звітують перед членами Організації на Зборах, з питань, пов’язаних з реалізацією покладених на них повноважень та виконання статутних завдань.

5.4. Виконавча дирекція Організації у 30- денний строк надає відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Організації щодо діяльності Організації та реалізації статутних завдань. 

VІ. Відокремлені підрозділи Організації

6.1.Основу Організації складають відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Правління, за територіальним принципом – обласні організації, республіканська організація в АР Крим, організації у містах Києві та Севастополі. Організація підтверджує свій всеукраїнський статус відповідно до закону.

6.2.Відокремлені підрозділи громадського об’єднання не є юридичними особами та діють відповідно до Статуту.

6.3.Відокремлені підрозділи представляють інтереси Організації, керуються у своїй діяльності Статутом Організації та законодавством України.

6.4. Діяльність відокремленого підрозділу ґрунтується на таких основних принципах:

– дотримання встановлених Статутом Організації, рішеннями Зборів, Правління Організації порядку звітності, періодичності обрання і переобрання керівних  органів;

– виконання відокремленим підрозділом рішень керівних органів Організації.

6.5. Вищим керівним органом відокремленого підрозділу є збори членів відокремленого підрозділу (далі – ЗВП).

У роботі ЗВП беруть участь всі члени відокремленого підрозділу. ЗВП скликаються головою відокремленого підрозділу не рідше одного разу на 6 місяців шляхом адресного або іншого, затвердженого ЗВП порядку інформування членів відокремленого підрозділу. Про скликання і порядок денний ЗВП члени відокремленого підрозділу  повідомляються не пізніше ніж за 5 днів до їх зібрання.

Позачергові ЗВП скликаються за ініціативою голови відокремленого підрозділу, на вимогу 1/3 від кількості членів відокремленого підрозділу або на вимогу Голови Правління Організації.

ЗВП вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менш ніж 1/2 від кількості членів відокремленого підрозділу.

Усі рішення на ЗВП приймаються шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на ЗВП.

6.6. До компетенції ЗВП належить:

– визначення і затвердження напрямків діяльності відокремленого підрозділу, виходячи з напрямків діяльності Організації;

– обрання голови відокремленого підрозділу;

– заслуховування звітів голови відокремленого підрозділу;

– обрання заступників голови відокремленого підрозділу;

– прийняття програм та проектів відокремленого підрозділу.

6.7. Керівництво відокремленим підрозділом здійснює голова, який діє на підставі Статуту Організації та довіреності, виданої Головою Правління.

6.8. Голова відокремленого підрозділу обирається ЗВП строком на п’ять років та затверджується Правлінням Організації. Відмова Правління від затвердження голови відокремленого підрозділу має бути вмотивована.

У випадку вмотивованої відмови Правління затверджувати кандидатуру голови відокремленого підрозділу, попереднім головою (або головою Правління Організації) скликаються позачергові збори відокремленого підрозділу, на яких обирається інша кандидатура на посаду голови відокремленого підрозділу.

6.9. Повноваження голови відокремленого підрозділу:

– за посадою входить до складу Правління Організації;

– очолює відокремлений підрозділ, скликає ЗВП, головує на ЗВП;

–  планує і організовує роботу відокремленого підрозділу;

– представляє відокремлений підрозділ у відносинах з органами державної влади, місцевими, державними, громадськими та іншими установами, підприємствами та організаціями;

– підписує від імені відокремленого підрозділу  організаційні документи, що стосуються його діяльності (плани діяльності, проекти, звіти тощо) та відповідно до довіреності фінансові документи;

– забезпечує загальне керівництво діяльністю відокремленого підрозділу;

– має право скликати позачергові ЗВП;

– здійснює інші функції, необхідні для ефективного керівництва діяльністю відокремленого підрозділу, відповідно до Законів України, Статуту Організації та довіреності.

6.10. Голова відокремленого підрозділу може бути знятий з посади рішенням Правління Організації у випадку невиконання ним своїх обов’язків, поведінки, що негативно може вплинути або впливає на імідж та репутацію Організації.

6.11. Голова відокремленого підрозділу на ЗВП подає кандидатури на посади заступників голови, які затверджуються ЗВП простою більшістю голосів. Заступників голови відокремленого підрозділу може бути від двох до п’яти осіб, кожен з яких відповідальний за певний напрям діяльності  відокремленого підрозділу і обирається строком на 5 років.

Заступники голови обираються з наступних напрямків діяльності:

1) діяльності в соціальній сфері;

2) медичної діяльності;

3) діяльність з фінансового розвитку;

4) просвітницької діяльності;

5) адвокаційної діяльності.

6.12. Заступник голови відокремленого підрозділу може бути знятий з посади рішенням ЗВП або рішенням Правління Організації у випадку невиконання ним своїх обов’язків, поведінки, що негативно може вплинути або впливає на імідж  та репутацію Організації.

6.13. Голова, заступники голови та секретар відокремленого підрозділу складають Раду відокремленого підрозділу, яка є допоміжним органом голови відокремленого підрозділу та приймає рішення щодо членства в Організації. Регламент роботи Ради відокремленого підрозділу затверджує голова відокремленого підрозділу.

6.14. Секретар відокремленого підрозділу обирається  ЗВП строком на п’ять років.

Секретар відокремленого підрозділу:

– організовує та контролює діловодство відокремленого підрозділу;

– має право винести на обговорення ЗВП будь-яке питання, що стосується діяльності відокремленого підрозділу;

– вирішує інші питання організації поточної діяльності відокремленого підрозділу відповідно до розподілу обов’язків.

6.15. У структурі відокремленого підрозділу можуть утворюватись міські, районні осередки (далі – осередки). Члени осередків є членами відокремленого підрозділу Організації. Очолює осередок голова, який обирається членами осередку строком на 5 років. У разі, якщо кількість членів осередку менше або дорівнює 10 особам, членами осередку може бути обраний один заступник голови. У разі, якщо кількість членів осередку перевищує 10 осіб, членами осередку може бути обрано від 2 до 5 заступників голови за напрямками, вказаними в пункті 6.11 Статуту.

6.16. Структура управління осередку включає збори осередку, голову осередку, заступників голови, секретаря осередку. Порядок організації роботи цієї структури управління відповідає пунктам 6.8-6.12, 6.14, 6.20 Статуту з урахуванням рівня підпорядкованості, тобто функції Правління та Голови Правління Організації, передбачені у зазначених пунктах, на рівні осередків виконують Рада відокремленого підрозділу та Голова відокремленого підрозділу.

6.17. Відокремлені підрозділи співпрацюють з громадськими організаціями,  установами, закладами різних форм власності в межах власних  завдань і функцій.

6.18. Відокремлені підрозділи користуються символікою, атрибутикою, печатками, штампами, бланками тощо Організації у порядку, затвердженому Правлінням.

6.19. Завданнями відокремленого підрозділу є:

– сприяти виконанню статутних завдань Організації у відповідній області, республіці АР Крим, містах Києві та Севастополі;

– брати участь в удосконаленні існуючих форм взаємодії та діалогу громадських організацій з органами державної влади на регіональному (місцевому) рівні та органами місцевого самоврядування;

– за погодженням з органами місцевої влади та закладами охорони здоров`я надавати психологічну допомогу невиліковно хворим у термінальній стадії, а також психологічну, духовну та соціальну підтримку родичів хворих на період хвороби та втрати ними рідного;

– брати участь у проведенні спеціально уповноваженими державними органами управління в галузі охорони здоров`я перевірок щодо надання медичної допомоги хворим у порядку, встановленому законодавством;

– проводити серед населення роз’яснювальну роботу щодо актуальності розвитку паліативної та хоспісної допомоги, медико-соціальної реабілітації, продовження тривалості життя;

– об’єднувати медичних працівників, соціальних працівників, психологів, юристів, представників духовенства та інших громадян, які беруть участь у розвитку паліативної та хоспісної допомоги, медико-соціальної реабілітації на відповідному регіональному рівні;

– вносити пропозиції щодо покращення медичної допомоги хворим як місцевим органам влади, так і Правлінню Організації;

– поширювати інформацію про діяльність відокремленого підрозділу та Організації;

– проводити в установленому законодавством порядку масові заходи (громадські, просвітницькі тощо);

– сприяти здійсненню Організацією громадського контролю за дотриманням законодавства, спрямованого на охорону здоров`я, соціальний захист населення;

–  звертатися до органів місцевого самоврядування і органів державної влади з метою одержання інформації, необхідної для реалізації цілей і завдань Організації, здійснювати інші заходи, що не суперечать законодавству України та Статуту Організації, спрямовані на реалізацію її завдань.

6.20. Припинення відокремленого підрозділу здійснюється за рішенням Правління Організації у таких випадках:

– відсутності активної участі відокремленого підрозділу у статутній діяльності Організації протягом 6 місяців;

– систематичне невиконання Статуту Організації, рішень керівних органів Організації протягом 1 року.

Процедура припинення відокремленого підрозділу визначається Правлінням у кожному конкретному випадку відповідно до вимог законодавства.

6.21. Відокремлені підрозділи наділяються повноваженнями щодо управління майном Організації відповідно до положень розділу VII Статуту.

VII.Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна Організації.

7.1.    Організація для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, використовувати і розпоряджатися коштами та іншим майном, набутим у встановленому законодавством порядку, в тому числі в результаті підприємницької діяльності Організації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств, тощо), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

7.2.    Право власності Організації реалізовують Збори як вищий орган управління в порядку, передбаченому законом та Статутом Організації (пункт 4.7).

7.3.     Функції щодо управління майном Організації покладаються на Правління, Голову Правління та Виконавчу дирекцію, відокремлені підрозділи Організації для забезпечення здійснення фінансово-господарської діяльності Організації. Окремі функції управління майном можуть бути покладені за рішенням Зборів на створені відповідно до Статуту юридичні особи (товариства, підприємства, тощо).

7.4.    Майно і кошти Організації використовуються для статутної діяльності відповідно до законодавства України, з урахуванням обмежень щодо громадських організацій зі статусом неприбуткових, визначених законодавством.

7.5.    Організація може здійснювати щодо майна і коштів, які перебувають у її власності будь-які правочини що не суперечать Статуту і законодавству України.

7.6.    Джерелами формування коштів Організації можуть бути:

–         кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви  членів Організації, інших осіб;

–         пасивні доходи;

–         фінансова підтримка, дотації або субсидії з державних чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;

–         благодійна, гуманітарна та технічна допомога, в тому числі міжнародна;

–         членські внески, доходи від основної діяльності Організації відповідно до Статуту та законодавства.

7.7.    Організація та її відокремлені підрозділи, створені нею підприємства, організації та установи ведуть оперативний і бухгалтерський облік, а також подають статистичну, фінансову та іншу звітність в порядку та обсягах, встановлених законодавством.

7.8.  Організація може мати право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземній валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності Організації.

7.9.  Організація має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у її власності, або на інших речових правах, правочини, що не суперечать законодавству та Статуту. Кошти і майно Організації використовуються для реалізації  статутних завдань, оплати праці та соціальних заходів для працівників Організації.

7.10.    Організація не має права забезпечувати позики або кредити членам керівних органів Організації. Збори мають право визначати інші випадки конфлікту інтересів щодо використання активів Організації.

7.11.    За відокремленими підрозділами закріплюються в установленому законодавством порядку на праві оперативного управління кошти та майно, отримані відокремленим підрозділом в процесі здійснення господарської діяльності, а також 70 відсотків від суми сплачених членами відокремленого підрозділу членських внесків (вступних та періодичних). 30 відсотків від суми сплачених членами відокремленого підрозділу членських внесків (вступних та періодичних) перераховуються Організації для забезпечення виконання адміністративних та статутних завдань і функцій.

7.12.    Правління затверджує положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в Організації та її відокремлених підрозділах.

7.13.    Виконавча дирекція здійснює оперативний контроль (в тому числі шляхом організаціїї перевірок) за використанням та збереженням закріпленого на праві оперативного управління майна за відокремленими підрозділами, за рішенням Правління має право вилучати у відокремленого підрозділу надлишкове майно, майно, що не використовується, або використовується не за призначенням.

7.14.    Відокремлені підрозділи відповідно до виданої голові відокремленого підрозділу довіреності мають право укладати договори, відкривати рахунки в банках, здійснювати банківські, господарські та фінансові операції, приймати на роботу працівників в установленому законодавством порядку (повний перелік прав та повноважень голови відокремленого підрозділу щодо здійснення фінансово-господарської діяльності визначається у довіреності).

VIІІ.Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Організації та розгляду скарг.

8.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, відокремлених підрозділів можуть бути оскаржені будь-якими членами Організації у двотижневий строк з моменту їх настання.

8.2. Для оскарження рішення, дії, бездіяльності керівних органів Організації до Наглядової ради подається письмова заява із викладенням обставин, що спричинили оскарження. Заява розглядається Наглядовою радою у строк не більше 30 днів. У разі, якщо розгляд заяви потребує здійснення додаткових дій або отримання документів, строк розгляду заяви може бути продовжено з урахуванням часу, необхідного для здійснення таких дій або отримання документів.

8.3.Розгляд заяви проводиться Наглядовою радою колегіально. Про прийняте рішення заявник повідомляється письмово.

8.4. Виконавча дирекція організовує ведення діловодства для забезпечення розгляду скарг Наглядовою радою.

ІХ.Порядок внесення змін до Статуту.

9.1. Внесення змін до Статуту, затвердження його нової редакції є компетенцією Зборів Організації.

9.2. Рішення про внесення змін до Статуту, затвердження його нової редакції, вважається прийнятим якщо за нього проголосувало 2/3 делегатів Зборів.

9.3. Рішення оформляється протоколом у порядку визначеному законодавством.

9.4.  При внесенні змін до Статуту Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації у строки, передбачені законодавством.

X. Порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації Організації, а також щодо використання її коштів та іншого майна, яке залишилося після розпуску.

10.1. Рішення про саморозпуск або реорганізацію Організації приймається Зборами, якщо за таке рішення проголосувало 2/3 делегатів Зборів.

10.2. Збори, які прийняли рішення про саморозпуск або реорганізацію створюють ліквідаційну комісію для проведення припинення Організації як юридичної особи, а також приймають рішення про використання коштів та майна Організації після її ліквідації, відповідно до Статуту. Ліквідаційна комісія створює ліквідаційний баланс і представляє його на затвердження Зборам.

10.3. У разі саморозпуску Організації її майно та кошти, після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Організації на статутні або благодійні цілі іншій (кільком іншим) Організаціям такого самого статусу, а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

10.4. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про рішення Організації про саморозпуск розпочинається припинення Організації як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія. З дня внесення до Єдиного державного  реєструюридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про рішення Організації про саморозпуск таке

рішення не може бути скасоване Організацією.

10.5. Реорганізація Організації здійснюється у порядку встановленому у Господарському кодексі України. У разі реорганізації Організації її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

10.6. Організація є такою, що припинила свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного  реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

10.7. Організація може бути заборонена судом. Заборона Організації має наслідком припинення її діяльності. У разі прийняття рішення про заборону Організації майно, кошти та інші активи за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

Статут

Leave us a Comment