ГО "Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги"

Анонс. 11 листопада. Науково-практична конференція з міжнародною участю «ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ»

image_url

11 листопада 2016 року

у Національній академії державного управління при Президентові України

відбудеться Науково-практична конференція з міжнародною участю

«ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПАЛІАТИВНОЇ  ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ»

Початок: о 10:00

Місце проведення: м. Київ, вул. Пугачова, 12/2, Конференц-зал.

Організатор:

Національна академія державного управління при Президентові України

Співорганізатори:

ВГО «Асоціація  адвокатів  України»

ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги»

Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика

Навчально-науковий центр медичного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Інформаційні партнери:

Міжнародний медичний форум

Журнал «Довідник головної медичної сестри»

Міжнародний журнал «Реабілітація та паліативна медицина»

Основні теми конференції: 1) організаційно-функціональна модель системи надання паліативної допомоги в Україні та її нормативно-правове забезпечення ; 2) нормативно-правове забезпечення надання паліативної допомоги на первинному рівні; 3) надання паліативної допомоги у психіатрії; 4 ) моделі фінансування надання паліативної допомоги;5 ) визначення статусу паліативного пацієнта; 6) міжнародний досвід  впровадження надання   паліативної допомоги на державному рівні.

Оргкомітет конференції запрошує до публікації статей та тез. Для цього необхідно до 07 жовтня 2016 р. на e-mail: atsarenko@gmail.com надіслати з позначкою «На конференцію» тези доповіді (вимоги до тез у прикріпленому файлі). Зміст тез доповіді обов’язково повинен відповідати тематиці конференції, встановленим вимогам щодо наукового рівня, оформлення та терміну подання, відповідальності автора за достовірність наданих матеріалів. В іншому випадку тези не розглядаються. За бажанням авторів стаття або тези можуть бути опубліковані іноземними мовами. Публікація статей і тез у міжнародному науково-практичному журналі «Реабілітація і паліативна медицина» – безкоштовна.

 

Контакти оргкомітету: кафедра управління охороною суспільного здоров’я Націрнальної академії державного управління при Президентові України, м.Київ, вул. С.Перовської, 5, кім. 400, 4 поверх, (ГГТ № 1). тел. (044) 455-62-92; email: schoolha@ukr.net

 

123482

Правила подання матеріалу для публікації у Міжнародному журналі «Реабілітація та паліативна медицина»:

· Структура матеріалу: вступ (стан проблеми за даними літератури не більше 5-7-річної давнини); мета, основні завдання та методи дослідження; основна частина (висвітлення статистично оброблених результатів дослідження); висновки; перспективи подальшого розвитку в даному напрямку; список літератури, реферати російською, українською та англійською мовами.

· На останній сторінці статті повинні бути власні підписи всіх авторів, прізвища, ім’я та по батькові (повністю), поштова адреса установи, номери телефонів (службовий), ступінь, звання, посада. Обов’язково контактний телефон автора/ів, з яким/и редакція може спілкуватися за виниклими питаннями.

· Авторський текстовий оригінал повинен складатися з двох екземплярів українською або російською мовами:

– тексту (обсяг оригінальних статей, у тому числі рисунків, літератури, рефератів, не більше 8 сторінок, оглядів літератури, лекцій, проблемних статей – не більше 12 сторінок, коротких повідомлень, рецензій – не більше 7 сторінок);

– списку літератури (якщо у статті є посилання, не більше 20 літературних джерел, в оглядах – не більше 50),

– таблиць;

– рисунків (не більше 4) та підписів до них.

· До статті надаються реферати українською, російською та англійською мовами з обов’язковим зазначенням прізвищ та ініціалів авторів, а також назви установи на цих мовах. Обсяг резюме не повинен перевищувати 200-250 слів. Обов’язково надаються «ключові слова» (від 3 до 8 слів) у порядку значимості, що сприятиме індексуванню статті в інфоpмаційно-пошукових системах. Резюме є незалежним від статті джерелом інформації. Воно буде надруковано окремо від основного тексту статті і має бути зрозумілим без посилання на саму публікацію. Резюме є коротким і послідовним викладенням матеріалу публікації за основними розділами та повинно відображати основний зміст статті, виходити з логіки викладення матеріалу та опису результатів у статті з наведенням конкретних даних.

· Резюме до оригінальної статті повинно бути структурованим: а) мета дослідження; б) матеріал і методи; в) результати; г) висновки. Всі розділи в резюме повинні бути виділені в тексті жирним шрифтом. Для інших статей (огляд, лекція, обмін досвідом тощо) резюме повинно включати короткий виклад основної концепції статті та ключові слова.

 Статті набираються на комп’ютері в програмі Word і подаються роздрукованими та на електронному носії. Текст реферату слід набирати шрифтом 12 пунктів з міжстроковим інтервалом – 1,5, дотримуючись таких розмірів полів: верхній і нижній – 20 мм, лівий – 25 мм, правий – 10 мм. Ілюстрації (діаграми, графіки, схеми) будуються у програмах Word або Exсel і у вигляді окремих файлів разом p текстовим файлом подаються на електронному носії.

· На першій сторінці зазначаються: індекс УДК зліва, ініціали та прізвища авторів, місто у скобках, назва статті, назва установи, де працюють автори.

· Список літератури подається відразу за текстом. Джерела літератури розташовуються за алфавітом за вимогами ВАК до наукових робіт Всі джерела повинні бути пронумерованими та мати не більше 5-7-річну давність.

· Відповідальність за достовірність і оригінальність наданих матеріалів (фактів, цитат, прізвищ, імен, результатів досліджень тощо) покладається на авторів.

Статті, оформлені без дотримання правил, не розглядаються и не повертаються авторам.

Редакція забезпечує рецензування статей, виконує спеціальне та літературне редагування.

 

Leave us a Comment